Turgut Taneli: “E-mail marketing her dönem çalışıyor”

E-mail marketing’in üzerinde en çok spekülasyon yapılan dijital iletişim biçimi olmasına karşın salgın döneminde dahi kritik önemini koruduğunu söylüyor Setrow Genel Müdürü Turgut Taneli… Salgın sürecinde e-mail açılma oranlarında anlamlı bir artış olduğunu kaydeden Taneli “Bu da hedefli e-mail konusunda markaların daha da titiz bir çalışma içinde olduklarını işaret ediyor” diyor…

E-mail marketing’in dün­yadaki ve ülkemizdeki evrim sürecini anlatabi­lir misiniz? Türkiye pa­zarı gelişmiş pazarlarla kıyaslandığında e-mail marketing ko­nusunda hangi aşamada?

Dünyadaki evrim ile ülkemiz arasında önemli farklar mevcut. 2000’lerin ortasın­dan itibaren özellikle ABD ve Kıta Avrupası ile Kuzey Avrupa ülkeleri, bulk yani toplu ve her aboneye e-mail yollama konusunu hızlı bir şekilde aşarak, segmente ve filtre edilmiş e-mail marketing konusunda çalışmalarını başlattılar. Aynı dönemlerde ülkemizdeyse fırsat siteleri, toplu online alışveriş sitele­ri ve türevleri ağırlıklı olarak bulk e-mail marketing’le yollarına devam etti. Peraken­de sektörü bu çok çeşitli ürünleri satan fir­maları kullanarak pazarlama faaliyetlerine devam ederek kendi e-ticaret sistemlerini oluşturmak veya bu yönde iş birimi üretmek gibi konularda uzun süre aksiyon almadılar. 2010’ların başlarından itibaren zaman için­de başta giyim perakendecileri olmak üzere kendi e-ticaret yapılarını kurmaya başladı­lar. Bu önemli bir dönüm noktası oldu ve bu değişim rüzgarıyla ülkemizde de firma­lar kendi elde ettikleri, izni alınmış kişilere e-mail marketing yapmaya başladı. Çok geç­meden kişilerin ilgi alanlarını anlama iste­ği, daha segmente ve kişiye özel içerik alma isteğine sessiz kalmayan yapılar bu talebi yerine getiren ve destekleyen Dijital Pazar­lama Platform’larını kullanmaya başladı. Bu durumu takip eden yasa ve yönetmeliklerin de etkisiyle bugün bizim de arzu ettiğimiz seviyeye gelindi ve ülkemiz de bu konuda gelişmiş ülkelerle benzer hatta daha iyi ça­lışmalar üretmeye başladı.

İçinden geçtiğimiz bu izolasyon süre­ci perakende sektörünü nasıl etkile­di? Özellikle e-ticaret tarafında ne tür davranış değişiklikleri oldu?

Bu sürecin başlamasıyla oluşan panik, sa­dece belirli ürünlerin online’da ilgi görmesi ve diğer pek çok sektörün aniden durması gibi bir ortam üretti. Bu erken süreçte olu­şan durum, geçen süre içinde yerini normal günlük yaşam ihtiyaç ve isteklerinin de si­parişe yansıması haline yavaş yavaş dön­meye başladı. Elbette ki özellikle evde daha kaliteli zaman geçirmeyi sağlayan, yaşanan ortamın ihtiyaç ve eksiklerini gideren ürün ve servisler daha ön planda. Spor ürünleri, hobi ürünleri, kitap ve basılı diğer ürünler, besin destekleri ve vitaminler gibi sektörler bir miktar daha öne çıktı.

Setrow tarafından yapılan “Covid-19’un Sektörel Bazlı Online Alışverişe Etkisi”ni ölçen araştırma perakende sektöründeki başta gıda olmak üzere sağlık, spor ve elektronik şirketlerinin bu dönemde e-mail marketing yapma oranının ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

İzolasyon süreci e-mail marketing’e nasıl yansıdı? Rakamsal olarak bu et­kiyi ölçümlediğinizde ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor?

İlk başta oluşan panik ve gergin ortam, du­ruma yönelik ürün satan kurumlar hariç hemen her sektörde bir duraksamaya se­bep verse de kısa süre içinde stabil bir hale döndü diyebiliriz. Günlük toplam atılan e-mail sayısında belirli ama önemsiz bir düşme olsa da açılan e-mail sayısında aksi yönde bir artış var. Bu da hedefli e-mail konusunda markaların daha da titiz bir ça­lışma içinde olduklarını işaret ediyor. Bazı markalarsa bu dönemde iletişimi geçici sü­reliğine durdurma kararı aldı. Bu markalar daha çok kendi çalışanlarını koruma kara­rına yönelik bu yönde bir düşünceyle adım attılar.

Önümüzdeki süreçte e-mail marke­ting’in üstleneceği rol ne olacak?

E-mail marketing üzerinde en çok spekü­lasyon yapılan dijital iletişim biçimi. Bu hep böyle oldu. Çeşitli varsayımlar ileri sü­rüldü, farklı servislerin e-mail marketing’i 20 yıldır devam eden tahtından indireceği en çok ele alınan konulardan oldu. Ancak bu tip bir salgın döneminde dahi bu ileti­şim, pazarlama aracının yerini çok kritik bir şekilde koruduğunu görüyoruz. Her şeyden önce e-mail gönderim servisi ve­ren şirketlerin yazılım kapasitesi ve yapa­bilirlikleri çok önemli. Tüketiciye alması gereken ürünü anımsatan, sipariş ettiğ ürünlerin konum ve durumunu en doğru şekilde bildiren, hedefli, ihtiyaca uygun ve o kişiye özel olmasını sağlayabilen yazılım ve platformlar sayesinde yaygın kullanım devam edecek. Yaşamın umuyoruz ki en kısa sürede normale dönmesiyle artan bu dijital alışkanlık sektöre kalıcı bir fayda ek­leyecek.

Bu süreçte markalara sunduğunuz en önemli hizmetler neler?

Setrow olarak her şeyden önce durumdan kaynaklı zorunlu olarak, sattıkları ürün veya hizmet nedeniyle olumsuz etkilenen tüm müşterilerimize belirli kolaylık ve imkanlar sağladık. Böyle bir dönemde karşılıklı öz­verilerin kritik olduğu inancındayız. Home office olarak ancak tam zamanlı mesaiyle göreve devam ederek markalara, Setrow’u kullanarak daha da efektif sonuçlar alabile­cekleri özellik ve modüllerimizi kullanmala­rını önermeye devam ediyoruz. Çok kısa bir süre içinde de sağlık sektörüne özel ticari herhangi bir kaygı gütmeden bir yaklaşım anons edeceğiz.

Koronavirüs salgınıyla değişen tüke­tici ihtiyaçları karşısında markalar nasıl hareket etmeli?

Markalar bu süreçle birlikte tedarik zinci­rini ele almak durumunda kaldı ve bundan sonra ise alternatif kural ve tespitler içinde olacaklar. Bu süreçle dijitalde de ticaret ya­ pabildiğini gören dikey sektörler bu konuya daha çok önem vermeye başlayacak ve bun­ların kalıcı olacağı düşüncesindeyim. Bu durum aynı zamanda müşterilerine iletişim bombardımanı yaparak yaklaşan markala­rın da daha dikkatli ve selektif bir iletişime yönlenmeleri konusunda olumlu bir yapı geliştirecek.

All-in-One dijital pazarlama araçla­rıyla tüketicilere nasıl bir alışveriş deneyimi sunuyorsunuz?

Entegre Dijital Platformu olarak Setrow, markalara tek çatı altında tüm ihtiyaç duyu­labilecek ürün ve modülleri sunma beceri­sine sahip. Bu her şeyden önce elbette tek muhatap anlamına geliyor. Bu da tek veya aynı çatı altında olan uzmanlar grubunun ihtiyaca göre pazarlama iletişimini kurgu­latma konusunda proaktif çözüm sağlaması demek. Aynı zamanda Setrow’un bu yapısı “zincirleme” bir şekilde çok sayıda ve de­ğişik modüllerle kurgu yapmak anlamına geliyor. E-mail atılan, anket yollanan, push gösterilen, bir banner’ı klikleyen bir kulla­nıcının verdiği tepkiye göre farklı modül ve ürünleri bu tepkiye bağlayarak sıralı, anlam­lı ve tüketiciyi boğmayan ama dönüşümde etki üreten pazarlama aksiyonları alınması demek. Bu da markaların ihtiyaç duydukları bir yapı ve gün geçtikçe geliştirerek üzerine yenilikler ilave ettiğimiz modüler, esnek ve sade bir yapıyı sunmamız anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER