KİD çuvaldızı kendisine batırdı!

Kurumsal İletişimciler Derneği yeni yönetimini seçti. Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü, yeni Başkan Şule Yücebıyık görevi Ben­gi Vargül Şen’den teslim aldı. Yeni yönetim, ki aşağıda isimlerini görmektesiniz, işe derneğin yeni yol haritasını belirlemek üzere anın fotoğrafını çekerek başladı. ERA Research & Con­sultancy Mesleki Profil ve Görünüm Araştırması’nı, KPMG ise Kurumsal İletişimciler Stratejik Plan­lama Projesi’ni hazırladı. 24 Haziran seçiminin ertesi günü, sabahın ilk saatlerinde Başkan Şule Yücebıyık ve Başkan Yardımcıları Ayşenur Aydın, Fatma Çelenk ve Genel Sekreter Fatma Karakuloğ­lu ile bir araya geldik. Özellikle tarihi belirtmemin nedeni, bir gün önce geç saatlere kadar hepimiz se­çim sonuçlarını izlemiş olmamıza rağmen sektörel sorumluluğumuz ağır basmış, randevumuzu iptal etmemiştik. Bu yaklaşım bana yeni yönetimin yeni şeyler yapmak için ne kadar motive olduğunu gös­termeye yetti.

Türkiye’de “Kurumsal İletişim” deyince bakın akla ne geliyor?

ERA Research & Consultancy’nin tarafından KİD’in gelecek planlarına ışık tutması amacıyla yapılan “Kurumsal İletişimcilerin Mesleki Profil ve Görünüm Araştırması” cesur soruların sorulduğu bir araştırma. Malumun ilanı, ölçülemeyeni görü­nür kılmak ya da ne derseniz deyin, işe doğru yer­den başlamak için değerli veriler sunuyor. Kurum­sal iletişimin algısı, önemi ve şirketlerde kurumsal iletişimin yapısına yönelik sorulara alınan yanıtlar derneğin yeni vizyonunu belirlerken yol gösterici olmuş. Görülüyor ki KİD yönetimi kabuğuna çe­kilmek yerine paydaşlarıyla birlikte daha fazla et­kileşim içinde olacak. Hem de “miş gibi yaparak” değil!

Bakınız paydaşları kurumsal iletişimi nasıl görü­yor?

➞ KİD üyesi olmayan şirketlerde kurumsal ileti­şim denildiğinde ilk akla gelenler: Yüzde 13’le algı, itibar, imaj, itibar yönetimi, reklam, iletişim, ileti­şim faaliyetleri, iletişim kanalları…

➞ Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri için kurumsal iletişim yüzde 25’le kurumsal itibar, marka algısı, itibar yönetimi ve yüzde 15’le görü­nürlük, tanıtım.

➞ Kamu kurumları ve bürokratlar içinse yüzde 15’le “Bir kurum ile vatandaşın, kurumlarla da hal­kın karşılıklı iletişimi” anlamını taşıyor.

➞ Medya mensuplarının yüzde 23’ünün kurumsal iletişim denildiğinde aklına, basınla ilişkiler, med­ya iletişimi, kurumların medyayla aracısı, yüzde 20’sinin ise prestij, itibar geliyormuş.

➞ Üniversite öğrencileri için ilk akla gelen yüzde 9’la iç iletişim, kurum içi iletişim, şirket içi haber­leşme, yüzde 8’le kurumlar arası iletişim, kurum­ların birbirleriyle olan ilişkileri ve yüzde 7 ile insan kaynakları gelmekte.

Ülkemizde kurumsal iletişime ne kadar önem veriliyor?

Kurumsal iletişime en fazla önem veren grup kamu kurumları ve bürokratlar (yüzde 75)

KİD üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin mesleğe verdiği önem ise yüzde 60.

Peki, önümüzdeki beş yıl kurumsal iletişim için bize ne söylüyor?

Görüşler muhtelif! KİD üyesi olan ve olmayan profesyoneller “gelecek yıllarda fonksiyon önemli olacak ancak alt başlıklardaki uygulama alanları farklılaşacak” diyor.

Medya mensuplarına gelince;

Medya mensuplarının yüzde 57’si kurumsal ileti­şim bölümlerine kolayca ulaşabildiklerini fakat so­rularına yanıt alamadıklarını ifade ediyor ve sanı­rım ben dahil haberciler bundan pek hoşnut değil.

Dünya nereye gidiyor” ve KİD’in vizyonu

Amaç kurumsal iletişim mesleğini ileriye taşımak ve KİD’i daha etkin konumlandırmak olunca bir başka danışmanlık şirketi KPMG’den destek alın­mış. Bakınız dünyada ve bizde kurumsal iletişim­ciler organizasyon içeresinde nasıl konumlandırıl­mışlar? Dünyada ve bizde rapor edilen makamlar ve oranları birbirine yakın.

➞ Dünyada CEO ya da genel müdüre yüzde 43, Türkiye’de yüzde 48’i,

➞ Dünyada yönetim kurulu başkanına yüzde 21, Türkiye’de yüzde 22,

➞ Dünyada pazarlama grubu başkanına yüzde 6’sı Türkiye’de yüzde 9’u raporluyor.

Dünyada kurumsal iletişim profesyonellerinin öncelikli görevleri; medya ilişkileri, kriz/itibar yö­netimi, çalışan iletişimi, sosyal medya iletişimi ve kurumsal sosyal sorumluluk olarak sıralıyor.

Peki, Türkiye’de kurumsal iletişim disiplinin du­rum nasıl?

Kurumsal iletişim mesleğinin itibarı olması gere­ken seviyede değil. Dünyada şeffaflık ve samimiyet artarken Türkiye henüz bu aşamaya gelememiş.

Fonksiyon daha çok CEO’ların önceliklerine göre yönetilmekte.

Peki çözüm? Kurumsal iletişim fonksiyonunun en iyi şekilde uygulanabilmesi için üst yönetimin pro­fesyonellerin yetkinliklerine saygı duyması, CEO ve hissedarların yalnızca sezgi ve kişisel deneyimle karar vermelerinin azalması gerekiyor. Buna rağ­men 10 yıl öncesine göre mesleğin katma değeri arttı görünüyor.

Kurumsal iletişim profesyonelleri önceleri medya ve şirket arasında bir aracı konumundayken şim­dilerde kurumsal kimliğin yükseltilmesi ve korun­ması alanında da görevler düşüyor.

Sosyal medya, krize açık kırılgan haliyle kurumsal iletişimin önemini arttırmış. Dönemin hassasiyeti ve sosyal medyanın gücüyle mesleğe olan farkında­lığı ve önemi arttırmaya devam ediyor.

İşin en zor yanı meslekte tanım ve konumlanma karmaşası var. Şirketlerde kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler tanım olarak karıştırılıyor. Halkla ilişkiler tanımının pek çok alan için kullanılması bu karmaşayı artırıyor. Kurumsal iletişim profes­yonelleri CEO’ya rapor etmediği takdirde her fonk­siyonun verdiği mesaj farklı olabiliyor. İletişim bütünlüğünün kurumsal iletişim tarafından oluş­turulması mesaj karmaşasını bitiriyor.

Yeni dönemde KİD ne yapmak istiyor?

➞ Daha aktif ve tanınan bir dernek olmak için çalışacak.

➞ Genç iletişimcilerin yetişmesine destek olacak.

➞ Dijitalleşen iletişim dünyasına uyum sağlayacak.

➞ Sektörel ve içerik olarak vizyoner yayınlar sunacak.

➞ Sektör ve üniversitelerin iş birliğine aracılık edecek.

➞ Eğitime ve iş birliklerine daha fazla destek verecek.

➞ Medya ve temsilcileriyle sık diyalog içinde olacak.

➞ Sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapacak.

➞ İstihdam yaratmaya önem verecek.

Kurumsal iletişimciler neden yönetim kurullarında temsil edilmiyor?

En son seçim araştırmalarında TÜAD’ın uyarısıyla gündeme gelmişti. Araştırmalar eğilip, bükülmemeli hele hele sündürülmemeli. İstatistik hocam Kenan Gürtan’ı rahmetle anıyor ve rakamların gerçekleri örtmek için değil de gerçekleri ortaya çıkarmak üzere kullanılması gerektiğini söylediği öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Her bir üyesi korumakla görevli olduğu markaları için araştırmalar yapan KİD kendi yol haritasını belirlerken de aynı yöntemi uyguladı. Oysaki hiç kimse onların fonksiyonlarını ve pek itibarlı makamlarını sorgulamıyordu. KİD’in yeni yönetimi sese dökülmemiş, karından konuşmaları hem ölçeklendirdi hem de Reboot çalışmalarında değerlendirmek üzere paydaşlarıyla paylaştı. Kişisel inancım odur ki pazarlama, pazarlama iletişimi işin ticari yanı için ne kadar önemliyse paketlenen ürünlerin bedelini belirleyen de kurumun itibarı. İşte tam da bu nedenden ötürü şirketlerin yönetim kurullarında kurumsal iletişimciler mutlaka yer almalı. O zaman araştırmada da ortaya çıktığı üzere şimdi aksiyon alma zamanıdır. Bu arada toplantıda da söylediğim gibi paydaşlar arasında ilk sıraya sektör dergilerini mutlaka almalılar. Benden söylemesi…

İLGİLİ HABERLER